Algemene voorwaarden


Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden, die op al onze werkzaamheden van toepassing zijn. U kunt ook hier de pdf bekijken. Deze kan ook geprint worden.

 

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht.

 

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere algemene- of leveringsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens schriftelijke wijzigingen in deze voorwaarden. 2. Bij het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer, zijn de algemene voorwaarden ter hand gesteld aan opdrachtgever.

 

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. Een aanbod van opdrachtnemer is vanaf dagtekening 30 dagen geldig. 2. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. 3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en vroegtijdig worden verricht dat de uitvoering van werkzaamheden daar geen vertraging ondervindt. 2. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen. 3. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij heeft verzuimd hiervan de opdrachtgever hierop te wijzen. De opdrachtgever blijft uiteraard wel aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen is. 4. De opdrachtgever draagt het risico voor het uitgevoerde werk, in het geval dat de opdrachtnemer tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd. 5. De opdrachtgever draagt het risico voor het uitgevoerde werk, in het geval dat door of vanwege opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven. 6. De opdrachtnemer heeft het recht de toepassing door of vanwege opdrachtgever voorgeschreven materialen te weigeren.

 

E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten. 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

F. OVERMACHT

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stoornissen in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. Opdrachtgever heeft, ingeval de situatie als bedoelt in het eerste lid 60 dagen voortduurt, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, onder gehoudenheid de tot op dat moment door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 

G. HONORARIUM

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van

ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting naar keuze van opdrachtnemer per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer is bevoegd betaling in termijnen te vragen met als eerste een termijn van 30% van de aannemingssom bij totstandkoming overeenkomst.

 

H. BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft. 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. A. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,00. B. Alle kosten bij gerechtelijke procedures, waaronder de kosten van de advocaat, welke kosten te beschouwen zijn als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW, komen voor rekening van opdrachtgever. 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn ver¬richt, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

I. RECLAME

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na uitvoering van de werkzaamheden waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, doch niet later dan 2 jaar na uitvoering van de werkzaamheden, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

J. AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdracht¬nemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer zich pleegt ter verzekeren. 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stoornissen in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdracht¬nemer, is deze nimmer aansprakelijk. 3. Voor directe schade, veroorzaakt door ondergeschikten van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, is opdrachtnemer maximaal aansprakelijk voor het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich daarvoor heeft verzekerd, dan wel, indien de verzekeraar niet uitkeert, voor een bedrag van 10% van het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich ter zake had verzekerd. 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, e-mail of internet ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

K. OPZEGGING

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Indien de opdrachtnemer de klus wil annuleren betaald u wel 10% van het factuur bedrag. 2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld, onder vermelding van de redenen die aan de opzegging ten grondslag liggen.

 

L. OPSCHORTINGSRECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

M. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar

I. Garantie Ons bedrijf geeft 3 jaar garantie op door mij geschilderde delen. Op beschadigingen die u zelf aanbrengt geven wij geen garantie